Cứ cắn đi

Hạnh Nguyên, 4/4/2011 Trở về Hà Nội, chúng tôi, những người đã đến tận nơi phát tận tay từng món hàng cho bà con, những người đứng ra nhặt nhạnh từng đồng để có chuyến đi này vẫn còn nhiều … Đọc tiếp