Monthly Archives: November 2014

Mang yêu thương đến các trường Văn Chấn, Yên Bái

Anh Thơ, 29/11/2014 Văn Chấn là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái và cũng là một trong những huyện có nền kinh tế kém phát triển có nhiều khó khăn thách thức do điều kiện địa lý giao … Continue reading

Posted in Nhật kí từng chuyến đi | Comments Off on Mang yêu thương đến các trường Văn Chấn, Yên Bái