Monthly Archives: February 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU

Sau tám năm phụ trách quỹ của nhóm, chị Thuy Hua Thi Bich nay xin “nghỉ hưu” vì lý do sức khỏe. Để tiếp tục các hoạt động của nhóm, chị Do Thi Kim Hoa và Dang Tuyet Anh sẽ … Continue reading

Posted in Cap nhat quy | Comments Off on THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CỦA NHÓM VÌ TA CẦN NHAU